OÜ EUROPOLIS

OÜ Europolis asutati 2003. aastal, eesmärgiga pakkuda projektijuhtimisteenust ja konsultatsioone projektide arendamisel EL struktuurifondide kaasabil. Oleme 15 aastaga oluliselt laiendanud pakutavate teenuste nimistut ning tänaseks on Europolis OÜ tõusnud üheks olulisemaks konsultatsioonifirmaks taristuprojektide rahastamise ettevalmistamisel Eestis.

Meie missiooniks on jätkuvalt edendada Eesti arengut nii füüsilise keskkonna kui ka teaduspõhiste analüütiliste uuringute mõttes.

Ka nimi ‘Europolis’ (‘polis’ tähistab Vana-Kreeka linnriiki) viitab vajadusele muuta Eesti haldusüksused euroopalikku elukvaliteeti pakkuvateks asutusteks, mis seisavad kodanikule lähedal ning tagavad kvaliteetsete avalike teenuste kättesaadavuse.

OÜ Europolis annab oma parima otseselt inimeste elukvaliteeti mõjutavate investeeringuprojektide ettevalmistamisel ja juhtimisel.

OÜ Europolis on spetsialiseerunud eeskätt järgmistele valdkondadele:

  • keskkonna- ja transporditaristu projektide ettevalmistamine ja elluviimine Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi või siseriiklike programmide raames;
  • teaduspõhiste uuringute ja analüüside koostamine Eesti avalikule sektorile;
  • kohalike omavalitsuste, vee-ettevõtete ja riigiasutuste arengudokumentide koostamine, sh. ÜVK arendamise kavad, veemajanduskavad ning ettevõtete ühendamine;
  • oluliste sotsiaalobjektide rahastamise ettevalmistamine.

OÜ Europolis poolt pakutavad teenused hõlmavad kõiki projekti elutsükli etappe:

  • Projektitaotluse ning kaasnevate lisade ettevalmistamine (sh. projekteerimine, tehnoloogilised ja tehnilised projektid, arengukavad, finants- ja majandusanalüüs);
  • Projektijuhtimine;
  • Hankedokumentide koostamine;
  • Hangete läbiviimise juhtimine;
  • Projekti tegevuste elluviimise koordineerimine;
  • Aruandlus.

Europolis OÜ omab Majandustegevuse registris (MTR) valdkonnas Ehitus, Projekteerimine tähtajatut tegevusluba nr. EEP002538, mis annab õiguse ühisveevärgi või –kanalisatsiooni rajatiste projekteerimiseks.

Aastast 2010 on OÜ Europolis Eesti Vee-ettevõtete Liidu (EVEL) liige.