Uuringud ja analüüsid

Avaliku liiniveo teenindamiseks riigi sadamate rekonstrueerimine

Koostasime projektile uue tervikliku teostatavus-tasuvusuuringu, mille sisuks on üheksas riigisadamas (Rohuküla, Heltermaa, Sõru, Triigi, Sviby, Naissaare, Kihnu, Papissaare, Vilsandi) investeeringute teostamine ning ujuvsüvendaja soetamine.

Tellija: AS Saarte Liinid

Aeg: 2018

ÜVVKS-i veehinna regulatsiooni ettepanekute väljatöötamine

Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seaduses (ÜVVKS) kehtestatavasse veehinna regulatsiooni vee-ettevõtete ettepanekute analüüsimine ja konsensuse otsimine ning Keskkonnaministeeriumiga peetud konsultatsioonides kõneisikuks olemine.

Tellija: Eesti Vee-ettevõtete Liit (EVEL)

Aeg: 2017

Navigatsioonipüsimärkide renoveerimise ja haldamise korraldamise analüüs

Europolis OÜ analüüsis navigatsiooni püsimärkide (rahvakeeli meremärkide, s.o tuletornid, tulepaagid) haldamise süsteemi jätkusuutlikkust olemasoleva rahastamistaseme korral ning alternatiivseid majandamisvõimalusi tulevikus. Koostati finantsstsenaariumid erinevate võimaluste analüüsimiseks ning riigipoolse rahastamisvajaduse hindamiseks.

Tellija: Veeteede Amet

Aeg: 2017

KIK-i keskkonnaprogrammist toetatavate veeprojektide finantseerimise analüüs

Europolis OÜ koostas Keskkonnaprogrammist toetatavatele veeprojektidele finantsanalüüsi, millega määrati kindlaks finantseerimisvajak sarnaste finantsparameetrite esinemise korral. Toetusprotsendi ülemmäära fikseerimiseks analüüsiti erinevaid projekte finantsnäitajate muutumise korral ning esitati testimise tulemusena soovitused tellijale.

Tellija: Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)

Aeg: 2016

Veemajanduskavade, meetmeprogrammide ja üleujutusriski maandamiskavade koostamine

Europolis OÜ hindas veemajanduskava eesmärkide saavutamiseks vajalike meetmete rahastamise maksumusi, mis moodustasid veemajanduskava elluviimiseks vajaliku baasstsenaariumi. Lisaks kuulus meie ülesannete hulka Veepoliitika Raamdirektiivi kohaste veemajanduskavade meetmeprogrammide kuluefektiivsuse hinnangu läbiviimine ning erandite seadmine.

Tellija: Keskkonnaministeerium

Aeg: 2015

Vasalemma Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Vasalemma ja Ämari reoveekogumisaladel vahetati välja amortiseerunud reoveetorustikud,  Ämari asula ka joogiveetorustikud osas. Lisaks rekonstrueeriti joogivee kvaliteedi parandamiseks Ämari asulas veetöötlus ning 2 puurkaev-pumplat ja 1 veereservuaar. Vasalemmas rekonstrueeriti reoveepuhasti ja piirkonda teenindav reoveepumpla, samuti kanalisatsiooni survetorustik. ÜF toetuse summa 576 098 €. Europolis OÜ panus: rahastustaotluse koostamine, projektijuhtimine ning projekti lõpparuandele finants- ja majandusanalüüsi koostamine. Tellija: Vasalemma Vallavalitsus

Aeg: 2015

Saue valla Tallinna reoveekogumisala Vatsla piirkonna veemajandusprojekt

Projektiga ehitati välja kogu Vatsla tiheasustuspiirkonna ühisveevärk ja –kanalisatsioon, sh üks puurkaev-pumpla, mis varustab veega Vatsla piirkonna elanikke – ca 400 inimest. Projektiga loodi võimalus ÜVK-ga liituda 275-le kinnistule. ÜF toetuse summa 1 234 753 €. Europolis OÜ panus:  lõpparuandele finants- ja majandusanalüüsi koostamine. Tellija: AS Kovek

Aeg: 12/2015

Projekt „Väikesaartega ühenduse pidamiseks laevade soetamine“

Europolis OÜ koostas Sõru-Triigi parvlaeva tasuvusuuringu, sh finants-, majandus- ja riskianalüüs ning toetuse taotluse teostatavusuuringu ja tasuvusanalüüsile tuginevad osad.

Rahastamisallikas: Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF).

Tellija: Veeteede Amet

Aeg: 2014