Projektijuhtimine

Tapa linna ÜVK torustike rekonstrueerimise ja rajamise projekt

Projekti raames rekonstrueeritakse amortiseerunud vee- ja kanalisatsioonitorustikud ning reoveepumpla. Lisaks laiendatakse olemasolevat vee- ja kanalisatsioonivõrku ning lisatakse ühisveevärgisüsteemi joogivee desinfitseerimisseade. Rahastusallikas: Ühtekuuluvusfond (2014-2020), toetuse summa 421 609 €. Europolis OÜ panuseks rahastustaotluse koostamine ning projektijuhtimisteenus.

Aeg: 03/2017-07/2018

Veearvestite soetamine OÜ-le Järva-Jaani Teenus

Projekti tulemusena soetati uuema põlvkonna kaugloetavad veearvestid koos vajalike lisaseadmetega paigalduseks ja andmete kogumiseks, kauglugemisseadmed koos vajalike tarvikutega,  Bluetooth optiline lugemispea koos laadija ja fiksaatoriga jm. Rahastusallikas: Ühtekuuluvusfond (2007-2013), toetuse summa 32 264 €. Europolis OÜ panuseks projektijuhtimine.

Aeg: 06/2015 – 12/2015

Veearvestite soetamine AS-le Kadrina Soojus

Projektiga soetati kaugloetavad veearvestid koos vajalike lisaseadmetega paigalduseks ja andmete kogumiseks, kauglugemisseadmed koos vajalike tarvikutega jm. Rahastusallikas: Ühtekuuluvusfond (2007-2013), toetuse summa 40 951 €. Europolis OÜ panuseks projektijuhtimine.

Aeg: 06/2015 – 12/2015

Tapa veearvestite soetamine

Projektiga soetati kaugloetavad veearvestid koos vajalike lisaseadmetega paigalduseks ja andmete kogumiseks, kauglugemisseadmed koos vajalike tarvikutega jm. Rahastusallikas: Ühtekuuluvusfond (2007-2013),  toetuse summa 57 520 €. Europolis OÜ panuseks projektijuhtimine.

Aeg: 05/2015 – 12/2015

Vasalemma Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Vasalemma ja Ämari reoveekogumisaladel vahetati välja amortiseerunud reoveetorustikud,  Ämari asula ka joogiveetorustikud osas. Lisaks rekonstrueeriti joogivee kvaliteedi parandamiseks Ämari asulas veetöötlus ning 2 puurkaev-pumplat ja 1 veereservuaar. Vasalemmas rekonstrueeriti reoveepuhasti ja piirkonda teenindav reoveepumpla, samuti kanalisatsiooni survetorustik. Rahastusallikas: Ühtekuuluvusfond (2007-2013),  toetuse summa 576 098 €. Europolis OÜ panus:  rahastustaotluse koostamine, projektijuhtimine.

Aeg: 2013-2015

Tihemetsa ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimise projekt

Projekti eesmärgiks on nõuetekohase ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenuse tagamine kõigile Tihemetsa aleviku elanikele täielikult amortiseerunud ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustike asendamise ning asulale uue reoveepuhasti ehitamise kaudu. Rahastusallikas: keskkonnaprogramm, toetuse summa 1 107 077 €. Europolis OÜ panus:  rahastustaotluse koostamine, projektijuhtimine.

Aeg: 06/2016-2017