Projekteerimine

Viljandi valla Peetrimõisa küla arenduspiirkonna ja Viljandi linna vahelise vee- ja kanalisatsioonitrassi põhiprojekti koostamine

Põhiprojekti koostamine Viljandi valla Peetrimõisa küla arenduspiirkonnale ning Viljandi linna vahelise vee- ja kanalisatsioonitrassile, sh. kõigi kooskõlastuste võtmine.

Tellija: Viljandi Vallavalitsus

Aeg: 2018

Abja-Paluoja veetöötlusjaama rekonstrueerimise ning vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamise tehnoloogilise projekti koostamine

Tehnoloogilise projekti koostamine Abja-Paluoja veetöötlusjaama ning vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimiseks, mis hõlmas kinnistuomanikele kooskõlastuslehtede vormistamist.

Tellija: Abja Elamu OÜ

Aeg: 2018

Tabivere aleviku Pargi ja Aia tn piirkonna tehnoloogilise projekti koostamine

Tehnoloogilise projekti koostamine Tabivere aleviku Pargi ja Aia tn piirkonna ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimiseks ja rajamiseks, sh. kooskõlastuslehtede koostamine.

Tellija: Emajõe Veevärk AS

Aeg: 2018

Voore küla ÜVK tehnoloogilise projekti koostamine

Tehnoloogilise projekti koostamine Voore küla puurkaev-pumpla, reoveepuhasti ning kaasnevate ÜVK-torustike rekonstrueerimiseks.

Tellija: Emajõe Veevärk AS

Aeg: 2018

Aakre küla ÜVK tehnoloogilise projekti koostamine

Tehnoloogilise projekti koostamine Aakre küla puurkaev-pumpla, reoveepuhasti ning kaasnevate ÜVK-torustike rekonstrueerimiseks.

Tellija: Emajõe Veevärk AS

Aeg: 2018

Valguta küla ÜVK tehnoloogilise projekti koostamine

Tehnoloogilise projekti koostamine Valguta külaühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimiseks.

Tellija: Emajõe Veevärk AS

Aeg: 2018

Heina tn. sademeveetorustiku põhiprojekti koostamine Viiratsi alevikus

Sademeveetorustiku rajamise põhiprojekti koostamine Heina tn.-l.

Tellija: Viljandi Vallavalitsus

Aeg: 2017

Alliku küla veemajandusprojekt

Tehnoloogilise projekti koostamine. Rahastusallikas: KIK-i keskkonnaprogramm.

Aeg: 02/2017

Jõgisoo küla veemajandusprojekt

Tehnoloogilise projekti koostamine. Rahastusallikas: KIK-i keskkonnaprogramm.

Aeg: 02/2017