Projektitaotluste koostamine

Haljava reoveepuhasti rekonstrueerimise rahastustaotluse koostamine

Haljava küla reoveepuhastile KIK-i keskkonnaprogrammis rahastustaotluse koostamine.

Tellija: OÜ Loo Vesi

Aeg: 2018

Kadrina aleviku amortiseerunud kaugküttetorustiku rekonstrueerimine

Kadrina aleviku amortiseerunud kaugküttetorustiku rekonstrueerimiseks taotluse koostamine Ühtekuuluvusfondile. Projektile eraldatud toetus: 200 000 eurot.

Tellija: AS Kadrina Soojus

Aeg: 2018

Tapa linna ÜVK torustike rekonstrueerimise ja rajamise projekt

Projekti raames rekonstrueeritakse amortiseerunud vee- ja kanalisatsioonitorustikud ning reoveepumpla. Lisaks laiendatakse olemasolevat vee- ja kanalisatsioonivõrku ning lisatakse ühisveevärgisüsteemi joogivee desinfitseerimisseade. Rahastusallikas: Ühtekuuluvusfond (2014-2020), toetuse summa 421 609 €. Europolis OÜ panuseks rahastustaotluse koostamine ning projektijuhtimisteenus.

Aeg: 2016-2018

Kilingi-Nõmme reoveekogumisala veemajandusprojekti II etapp

Projekti eesmärgiks on Kilingi-Nõmme reoveepuhasti rekonstrueerimine ning Kilingi-Nõmme reoveekogumisalal ühisveevärgi ja -kanalisatsioonivõrgu väljaehitamise jätkamine. Lisaks uute ÜVK-torustike rajamisele rekonstrueeritakse ka olemasolevat vee- ja kanalisatsioonitorustikku. Projekti tulemusena tagatakse elanikele kvaliteedinõuetele vastav joogivesi ning toimub reovee nõuetekohane kokku kogumine ja puhastamine.

Rahastusallikas: Ühtekuuluvusfond (2014-2020), toetuse summa 2 810 019 €. Europolis OÜ panuseks rahastustaotluse koostamine.

Aeg: 06/2016-11/2017

Tõrva linna Riiska piirkonna veemajandusprojekt

Tõrva linnas Riiska piirkonnas ÜVK rekonstrueerimise rahastustaotluse koostamine Ühtekuuluvusfondile. Projekti toetus: 432 542 eurot.

Tellija: OÜ Tõrva Veejõud

Aeg: 2017

AS-le Saarte Liinid kuuluvate riigisadamate rekonstrueerimine

Koostasime seitsmele AS-le Saarte Liinid kuuluvale sadamale (Rohuküla, Heltermaa, Sviby, Sõru, Triigi, Kihnu, Naissaare) rekonstrueerimiseks vajaliku projekti teostatavus-tasuvusanalüüsi ja toetuse taotluse Ühtekuuluvusfondile. Projekti maksumus: 10 miljonit eurot.

Tellija: AS Saarte Liinid

Aeg: 2016

Saue valla Tallinna reoveekogumisala veemajandusprojekti 2. etapp

Projektiga rajati ja rekonstrueeriti joogivee- ja kanalisatsioonitorustikud Laagri alevikus, paigaldati 9 reoveepumplasse automaatikaseadmed ja tehnoloogilised seadmed, soetati survepesuauto (kombiauto). Toetuse summa 757 230 €. Europolis OÜ panus: rahastamistaotluse ning teostatavusuuringu jt. asjakohaste dokumentide koostamine.

Aeg: 2013-2015

Vee-ettevõtetele veearvestite soetamiseks EL 2007-2013 ÜF VI taotlusvooru rahastustaotluse koostamine

EL 2007-2013 ÜF VI taotlusvooru rahastustaotluste koostamine vee-ettevõtetele veearvestite soetamiseks. Tellija: AS Infragate Eesti.

Aeg: 2015

Kilingi-Nõmme reoveekogumisala Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Toetuse kaasabil ehitati välja ja rekonstrueeriti ühisveevärgi ja –kanalisatsioonivõrk Kilingi-Nõmme kesklinna piirkonnas. ÜF toetuse summa 745 221 €. Europolis OÜ koostas rahastustaotluse, teostatavusuuringu, finants- ja majandusanalüüsi jm nõutavad lisadokumendid.

Aeg: 08/2014 – 09/2014

Vasalemma Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Vasalemma ja Ämari reoveekogumisaladel vahetati välja amortiseerunud reoveetorustikud,  Ämari asula ka joogiveetorustikud osas. Lisaks rekonstrueeriti joogivee kvaliteedi parandamiseks Ämari asulas veetöötlus ning 2 puurkaev-pumplat ja 1 veereservuaar. Vasalemmas rekonstrueeriti reoveepuhasti ja piirkonda teenindav reoveepumpla, samuti kanalisatsiooni survetorustik. ÜF toetuse summa 576 098 €. Europolis OÜ panus:  rahastustaotluse koostamine, projektijuhtimine.

Aeg: 2013

Saarde valla Saarde küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimise projekt

Taotluse koostamine. Rahastusallikas: KIK-i keskkonnaprogramm.

Aeg: 02/2017

Saue valla Tuula küla veemajandusprojekt

Tehnoloogilise projekti koostamine. Rahastusallikas: KIK-i keskkonnaprogramm.

Aeg: 02/2017

Tihemetsa ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimise projekt

Projekti eesmärgiks on nõuetekohase ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenuse tagamine kõigile Tihemetsa aleviku elanikele täielikult amortiseerunud ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustike asendamise ning asulale uue reoveepuhasti ehitamise kaudu. Toetuse summa 1 107 077 €. Europolis OÜ panus:  rahastustaotluse koostamine.

Aeg: 2016

Kilingi-Nõmme sadeveesüsteemi rekonstrueerimine ja laiendamine

Projekti eesmärgiks oli Kilingi-Nõmme sadeveesüsteemi väljaarendamine asula keskosas, et vähendada asula reoveepuhasti ülekoormust. Projekti lisaeesmärkideks oli Kilingi-Nõmme elukeskkonna parandamine ning liigsest sadeveest tingitud probleemide lahendamine reoveepuhasti opereerimisel.

Aeg: 2014

Aseri Kooli põhikooli kasutusse jääva hooneosa rekonstrueerimine

Ettepaneku koostamine investeeringute kavasse arvamiseks.

Rahastusallikas: ERF.

Aeg: 2016

Hundipea sadama rekonstrueerimise II etapp

Rahastusallikas: ERF.

Aeg: 2015