Projektijuhtimine ja hangete läbiviimine

OÜ Europolis on spetsialiseerunud eeskätt järgmistele valdkondadele:

  • keskkonna- ja transporditaristu (vesi ja kanalisatsiooni, sadamad) projektide elluviimine Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi või siseriiklike programmide raames;
  • kohalike omavalitsuste, vee-ettevõtete ja riigiasutuste infrastruktuuri- ja sotsiaalobjektide (nt. koolid) arendamise projektide elluviimine.

OÜ Europolis pakutavad teenused hõlmavad kõiki projekti elutsükli etappe:

  • Projektitaotluse koostamine (sh tasuvusanalüüs, finantsanalüüs ning muud vajalikud dokumendid);
  • Projektijuhtimine;
  • Hankedokumentatsiooni koostamine;
  • Hangete läbiviimise juhtimine;
  • Projekti tegevuste elluviimise koordineerimine ja aruandlus.